Fotocredit:

Lokalprogram

21. august, 2015

 

Næring og landbruk

frå ukritisk vekst til berekraftig utvikling

 • MDG vil betre vilkåra for grøne verksemder
 • etablere grønt innovasjonssenter på Campus Bø
 • styrke vilkåra og miljøprofilen i landbruket
 • støtte tiltak som vernar om kulturlandskapet
 • verne om all matjord utanfor sentrum
 • behalde noverande sentrumsgrenser
 • behalde sundagen som handlefri dag
 • verne Oterholtfossen mot natur-
 • øydeleggande utbygging
 • sikre full kjeldesortering av næringsavfall

 

Helse og oppvekst

betre livskvalitet for gamal og ung

 • MDG vil auke fysisk aktivitet i skulen
 • etablere ein sosial treffstad for ungdom
 • verne om friluftsområde i nærmiljøet
 • etablere møtestadar utan kjøpepress
 • sette opp WC og drikkefontene i Evjudalen
 • auke aktivitet og oppleving i eldreomsorga
 • stimulere barnehagar og skular til grønare
 • drift og aktivitetar t.d. gjennom skulehagar og gjenbruk

 

Samferdsle

sunn og miljøvenleg samferdsle

 • MDG vil betre det lokale transporttilbodet
 • arbeide for høgfartsbane frå Oslo til Bergen
 • gjere sentrum betre for mjuke trafikantar
 • tilby sentrumssyklar for å redusere biltrafikk
 • gå imot auka snoskuterkøyring i utmark

 

Kultur

ei viktig kjelde til livskvalitet

 • MDG vil styrke samarbeidet med frivillige aktørar innan miljø, kultur, fritid og idrett
 • verne tradisjonell og miljøvenleg byggeskikk ha nytt bibliotek på Gullbring Kulturanlegg
 • tilby lokale for sosiale/kulturelle aktivitetar som ikkje er sjølvfinansierande

 

Ved kommunesamanslåing

sikre nærleik og lokalt demokrati

 • MDG vil etablere spreidde kontaktpunkt for å sikre nærleik til administrasjonen
 • styrke lokale strukturar som velforeiningar og frivillige lag og organisasjonar
 • videostraume kommunale møter

 

Lokale miljøtiltak

Bø må ta sin del av ansvaret

 • MDG vil miljøfyrtårnsertifisere kommunen redusere el-forbruket offentleg og privat
  gjere klima- og energiplanen forpliktande innføre miljørekneskap for all kommunal
 • verksemd og skjerpe krava for artsmangfald
 • og avfallsreduksjon
  innføre miljøkrav for kommunale innkjøp og
 • tenester – t.d. fleire elbilar/-syklar, kjøtfri dag, meir lokal og økologisk mat, mindre matsvinn, redusert offentleg belysning, etc.
 • stimulere til fleire grøne grasrotinitiativ
  ta initiativ til grønt bustadprosjekt med fokus på sjølvdyrking og miljøvenlege løysingar

 

Sjå kandidatane i Bø